کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 82  
تعداد معادن انتخاب شده 817 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
مريم1121355آذربايجان شرقي روباز
آجر سفال سينا1121356آذربايجان شرقي روباز
عجمي 21121359آذربايجان شرقي روباز
دميرچي 21121361آذربايجان شرقي روباز
لاهيجان1121362آذربايجان شرقي روباز
شيرينجه1121364آذربايجان شرقي روباز
سيس1121366آذربايجان شرقي روباز
عبدل آباد1121367آذربايجان شرقي روباز
کندرود1121371آذربايجان شرقي روباز
علي چاي1121372آذربايجان شرقي روباز

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران