کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 82  
تعداد معادن انتخاب شده 817 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
النجارق1121329آذربايجان شرقي روباز
سهلان1121331آذربايجان شرقي روباز
روشن قدم1121333آذربايجان شرقي روباز
دريا ماسه1121337آذربايجان شرقي روباز
کرجا1121339آذربايجان شرقي روباز
ايمن راه ايثار1121340آذربايجان شرقي روباز
سهندماسه1121341آذربايجان شرقي روباز
خامنه1121346آذربايجان شرقي روباز
قوزلو1121352آذربايجان شرقي روباز
گوره درق اهر1121354آذربايجان شرقي روباز

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران