کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 82  
تعداد معادن انتخاب شده 817 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
اسبگران1121289آذربايجان شرقي روباز
گلهين1121291آذربايجان شرقي روباز
پوکه سعدي1121298آذربايجان شرقي روباز
شن وماسه کوهي الهرد1121304آذربايجان شرقي روباز
سرج 21121311آذربايجان شرقي روباز
سنگ نمک تازه کند نهند1121318آذربايجان شرقي روباز
سفيدان سرام1121319آذربايجان شرقي روباز
شندآباد1121320آذربايجان شرقي روباز
ممه شير1121325آذربايجان شرقي روباز
جهان ماسه1121328آذربايجان شرقي روباز

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران