کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 82  
تعداد معادن انتخاب شده 818 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
مامان1121254آذربايجان شرقي روباز
ساري قميش1121255آذربايجان شرقي روباز
سلطان آباد1121256آذربايجان شرقي روباز
اسکوري1121257آذربايجان شرقي روباز
کهجوق1121258آذربايجان شرقي روباز
سوين1121263آذربايجان شرقي روباز
ترپ1121275آذربايجان شرقي روباز
شمال گروس1121279آذربايجان شرقي روباز
نظرلو21121282آذربايجان شرقي روباز
بنتونايت سوين1121285آذربايجان شرقي روباز

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران