کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 80  
تعداد معادن انتخاب شده 803 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
قره چمن1121190آذربايجان شرقي روباز
بيرون1121191آذربايجان شرقي روباز
چپقلو1121192آذربايجان شرقي روباز
شيرمردان1121193آذربايجان شرقي روباز
قبادلو1121194آذربايجان شرقي روباز
عقيق ميانه 11121197آذربايجان شرقي روباز
عقيق ميانه 21121198آذربايجان شرقي روباز
زبرلو1121249آذربايجان شرقي روباز
بزگوش1121251آذربايجان شرقي روباز
اسپيران1121252آذربايجان شرقي روباز

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران