کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 82  
تعداد معادن انتخاب شده 818 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
چرچراي1121180آذربايجان شرقي روباز
اسکوق1121181آذربايجان شرقي روباز
بناروان1121182آذربايجان شرقي روباز
چهل نور ميانه1121183آذربايجان شرقي روباز
سرکش خروانق1121184آذربايجان شرقي روباز
زمهرير1121185آذربايجان شرقي روباز
گوندوقدي1121186آذربايجان شرقي روباز
چرزه خون1121187آذربايجان شرقي روباز
قاشقاي قره چمن1121188آذربايجان شرقي روباز
چپقلو1121189آذربايجان شرقي روباز

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران