کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 82  
تعداد معادن انتخاب شده 818 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
آرازگوني 21121112آذربايجان شرقي روباز
ورميکوليت محمد آباد 1121121آذربايجان شرقي روباز
مقصودلو1121126آذربايجان شرقي روباز
قره آغاج1121131آذربايجان شرقي روباز
بوکت1121132آذربايجان شرقي روباز
آلقو21121133آذربايجان شرقي روباز
باريت ديزج شيخ مرجان1121137آذربايجان شرقي روباز
آغچه کهل زمانلو1121139آذربايجان شرقي روباز
آلقو1121141آذربايجان شرقي روباز
ارلان 21121144آذربايجان شرقي روباز

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران