کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
قسمتی از نام يا شماره شناسه معدن يا قسمتی از نام يا کدعضويت مسئول فنی
شماره صفحه از صفحه 1 تا صفحه 82  
تعداد معادن انتخاب شده 818 مورد می باشد

ساير بانکها
نام معدنشماره شناسه استانزير گروه ماده معدني  
قوم تپه1121039آذربايجان شرقي روباز
يانيق1121057آذربايجان شرقي روباز
کوارتزيت بزقوش1121066آذربايجان شرقي روباز
اسب خان هريس1121073آذربايجان شرقي روباز
سيليس کردکندي1121076آذربايجان شرقي روباز
کوهناب مرند1121081آذربايجان شرقي روباز
سفيدان جديد1121084آذربايجان شرقي روباز
آهک خرمازرد1121093آذربايجان شرقي روباز
جانقور21121096آذربايجان شرقي روباز
کيوج1121106آذربايجان شرقي روباز

تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران