ليست معادن   گزارشات مسئول فنی   ساير بانکها


کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
ساير روش ها
نسبت باطله برداري کلي طبق طرح
ميران آب در حين عمليات استخراجي
تعداد کارگاه هاي - جبهه کارهاي - استخراج فعال
مشخصات پله هاي استخراجي ميانگين عرضمتر
مشخصات پله هاي استخراجي ميانگين ارتفاعمتر
مشخصات پله هاي استخراجي ميانگين شيبدرجه
شيب عملياتی معدندرجه
تراز طبقاتحذف
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران