ليست معادن   گزارشات مسئول فنی   ساير بانکها


کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
شماره شناسه
نام معدن
گروه اصلي ماده معدني
زير گروه نوع معدن
نام ماده معدني اصلي
کد ماده معدنی 1
کد ماده معدنی 2
کد ماده معدنی 3
استان
شهرستان
بخش
مساحت محدوده(كيلومتر مربع)
وضعيت فعلي معدن
موقعيت جغرافيايي معدن
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران