ليست معادن   گزارشات مسئول فنی   ساير بانکها


کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
شکل ماده معدني
وزن مخصوص ميانگينتن بر متر مکعب
عيار ميانگين کانه اصلي در کانساردرصد يا گرم بر کيلوگرم
ضخامت ميانگينمتر
شيب ميانگيندرجه
نوع سنگ پوشش باطله روي کانسار
ضخامت باطله رويي ازمتر
ضخامت باطله رويي تامتر
درصد جذب آب
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران