ليست معادن   گزارشات مسئول فنی   ساير بانکها


کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
ميزان سرمايه گذاريميليون ريال
1 قيمت تمام شده محصول سرمعدنريال بر تن
هزينه ي عمليات اکتشافميليون ريال
عمر معدنسال
راندمان کارکنان توليدي
قيمت متوسط فروش هرتنريال بر تن
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران