ليست معادن   گزارشات مسئول فنی   ساير بانکها


کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
نوع معدنکاري
درجه معدن
استخراج سالانه اسمي برحسب تن ماده معدني اصلي
مدت بهره برداري طبق پروانه
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران