ليست معادن   گزارشات مسئول فنی   ساير بانکها


کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
چکش کوهبريعدد
کمپرسورعدد
بيل مکانيکيعدد
موتور ژنراتورعدد
تراکتورعدد
پمپ آبعدد
وانتعدد
تانکرآبعدد
تانکر سوختعدد
تاسيسات سطحيمتر مربع
توان برق نصب شدهکيلو وات(KW)
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران