ليست معادن   گزارشات مسئول فنی   ساير بانکها


کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
وزن مخصوص ميانگينتن بر متر مکعب
عيار ميانگين کانه اصلي در کانساردرصد يا گرم بر کيلوگرم
ضخامت ميانگينمتر
شيب ميانگيندرجه
ضخامت باطله رويي ازمتر
ضخامت باطله رويي تامتر
درصد جذب آب
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران