ليست معادن   گزارشات مسئول فنی   ساير بانکها


کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
نسبت باطله برداري کلي طبق طرح
ميران آب در حين عمليات استخراجي
تعداد کارگاه هاي - جبهه کارهاي - استخراج فعال
تعداد کارگاه هاي - جبهه کارهاي - استخراج در حال آماده سازي
تعداد کارگاه هاي - جبهه کارهاي - استخراج رزرو
عمق نهايي معدن طبق طرحمتر
مشخصات پله هاي استخراجي ميانگين عرضمتر
مشخصات پله هاي استخراجي ميانگين ارتفاعمتر
مشخصات پله هاي استخراجي ميانگين شيبدرجه
شيب عملياتی معدندرجه
تراز طبقاتحذف
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران