ليست معادن   گزارشات مسئول فنی   ساير بانکها


کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
شکل ماده معدني
وزن مخصوص ميانگينتن بر متر مکعب
عيار ميانگين کانه اصلي در کانساردرصد يا گرم بر کيلوگرم
ابعاد کانسار طولمتر
ابعاد کانسار عرضمتر
ابعاد کانسار عمقمتر
ضخامت ميانگينمتر
شيب ميانگيندرجه
نوع سنگ پوشش باطله روي کانسار
ضخامت باطله رويي ازمتر
ضخامت باطله رويي تامتر
درصد جذب آب
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران