ليست معادن   گزارشات مسئول فنی   ساير بانکها


کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
مختصات مربوط است به مرحله ی
تعداد رئوس
نام محدوده
مساحت به کيلومتر مربع
سیستم مسطحاتی
سیستم مختصات
نوع دستگاه GPS
DMS Latitude Degrees عرض جغرافيايي درجهDMS Latitude Minutes عرض جغرافيايي دقيقهDMS Latitude seconds عرض جغرافيايي ثانيهDMS Longitude Degrees طول جغرافيايي درجهDMS Longitude Minutes طول جغرافيايي دقيقهDMS Longitude seconds طول جغرافيايي ثانيهحذف
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران