ليست معادن   گزارشات مسئول فنی   ساير بانکها


کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
نوع معدنکاري
درجه معدن
ذخيره قطعي طبق پروانه برحسب تن ماده معدني اصلي
استخراج سالانه اسمي برحسب تن ماده معدني اصلي
استخراج سالانه اسمي برحسب متر مکعب ماده معدني اصلي
مدت بهره برداري طبق پروانه
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران