ليست معادن   گزارشات مسئول فنی   ساير بانکها


کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
نسبت باطله برداري کلي طبق طرح
ميران آب در حين عمليات استخراجي
تعداد کارگاه هاي - جبهه کارهاي - استخراج فعال
تعداد کارگاه هاي - جبهه کارهاي - استخراج رزرو
عمق نهايي معدن طبق طرحمتر
مشخصات پله هاي استخراجي ميانگين عرضمتر
مشخصات پله هاي استخراجي ميانگين ارتفاعمتر
مشخصات پله هاي استخراجي ميانگين شيبدرجه
تراز طبقاتحذف
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران