ليست معادن   گزارشات مسئول فنی   ساير بانکها


کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
واگن دريل      توضيحاتعدد
بولدوزرعدد
کمپرسورعدد
لودرعدد
بيل مکانيکيعدد
ساير
کاميونعدد
تراکتورعدد
پمپ آبعدد
وانتعدد
اتومبيلعدد
تانکرآبعدد
تانکر سوختعدد
ساير
تاسيسات سطحيمتر مربع
توان برق نصب شدهکيلو وات(KW)
تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران