ليست معادن   گزارشات مسئول فنی   ساير بانکها


کلمه ی کاربری:
کلمه ی عبور:
شماره شناسه
نام معدن
گروه اصلي ماده معدني
زير گروه نوع معدن
نام ماده معدني اصلي
کد ماده معدنی 1