سازمان نظام مهندسی معدن ايران
تعداد رکوردها قابل نمایش برای مهمانان گرامی سایت 10 مورد می باشد این تعداد رکورد تمام اطلاعات موجود نیست

رديف شماره عضويت استان محل عضويتنامنام خانوادگي رسته 1 زمينه اول رسته 1 پايه زمينه اول رسته 1
110001آذربايجان شرقيفرهادملک قاسمياستخراجطراحيارشد
210002آذربايجان شرقيحميدآقابابائياستخراجطراحيارشد
310003آذربايجان شرقيسيد مقصودجانفشاناستخراجنظارتپايه 1
410004آذربايجان شرقيجمشيدجعفري تبريزي پي جويي و اکتشاف و استخراجنقشه برداريپايه 1
510005آذربايجان شرقيفريدونجعفري تبريزيمتالورژي استخراجياجراارشد
610006آذربايجان شرقيبهزادحاجي عليلوپي جويي و اکتشافنظارتپايه 1
710007آذربايجان شرقيمحسنمويدپي جويي و اکتشافآموزش و پژوهشپايه 1
810008آذربايجان شرقينصيرنوريپي جويي و اکتشافنظارتپايه 1
910010آذربايجان شرقيحسنشکوئيپي جويي و اکتشافنظارتپايه 2
1010011آذربايجان شرقيمحمدرضاقاسمياستخراجنظارتارشد
تعداد رکوردها قابل نمایش برای مهمانان گرامی سایت 10 مورد می باشد این تعداد رکورد تمام اطلاعات موجود نیست


تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران