سازمان نظام مهندسی معدن ايران
تعداد رکوردها قابل نمایش برای مهمانان گرامی سایت 6 مورد می باشد این تعداد رکورد تمام اطلاعات موجود نیست
برای ورود کلمه کاربری خود اینجا کلیک کنید

جهت دانلود نرم افزار بارکدخوان در گوشی خود اینجا کلیک کنید
رديف شماره عضويت استان محل عضويتنامنام خانوادگي رسته 1 زمينه اول رسته 1 پايه زمينه اول رسته 1
110001آذربايجان شرقيفرهادملک قاسمياستخراجطراحيارشد
210002آذربايجان شرقيحميدآقابابائياستخراجطراحيارشد
310003آذربايجان شرقيسيد مقصودجانفشاناستخراجنظارتپايه 1
410004آذربايجان شرقيجمشيدجعفري تبريزي پي جويي و اکتشاف و استخراجنقشه برداريپايه 1
510005آذربايجان شرقيفريدونجعفري تبريزيمتالورژي استخراجياجراارشد
610006آذربايجان شرقيبهزادحاجي عليلوپي جويي و اکتشافنظارتپايه 1
تعداد رکوردها قابل نمایش برای مهمانان گرامی سایت 6 مورد می باشد این تعداد رکورد تمام اطلاعات موجود نیست
برای ورود کلمه کاربری خود اینجا کلیک کنید


تهيه و تنظيم توسط سازمان نظام مهندسی معدن ايران