سامانه ی هوشمند مدیریت فرآیند عضویت اعضای حقیقی سازمان نظام مهندسی معدن کشور

استان های تحت پوشش سامانه ی هوشمند:

فاز اول : تهران - فارس - اصفهان - زنجان - اردبیل - همدان و کردستان