بازدید از کارخانه فروکروم جغتای (تصویر1)
بازدید از معدن کرومیت گفت (تصویر2)
کارخانه فروکروم جغتای (تصویر3)
کارخانه فروکروم (تصویر4)
روز بازدید(تصویر5)
دوره اکتشاف کرومیت(تصویر6)