در راستاي تفاهم‌نامه موجود بين سازمان نظام مهندسي معدن ايران و سازمان ملي استاندارد ايران، استانداردهاي زير در دست تهيه به وسيله سازمان نظام مهندسي معدن ايران هستند:
1- ماشين‌آلات معادن زيرزميني- ماشين‌آلات متحرک مورد استفاده در حفريات زيرزميني - ايمني - قسمت 1: ماشين‌هاي چرخ لاستيکي
2- ماشين‌آلات معادن زيرزميني-  ماشين‌آلات متحرک مورد استفاده در حفريات زيرزميني - ايمني- قسمت 2: لکوموتيوهاي ريلي
3- تجهيزات معادن زيرزميني- الزامات ايمني براي سيستم­هاي نگهداري هيدروليکي - قسمت 1: واحدهاي نگهداري و الزامات عمومي
4- تجهيزات معادن زيرزميني- الزامات ايمني براي سيستم نگهداري هيدروليکي قسمت 2: واحدهاي تأمين نيروي پايه­ ها و شمع ­ها
5- تجهيزات معادن زيرزميني- الزامات ايمني براي سيستم­ هاي نگهداري هيدروليکي - قسمت 3: سامانه­ هاي کنترل هيدروليکي
6- تجهيزات معادن زيرزميني-معيارهايي براي تأمين ايمني ناو زنجيري‌ زرهي