در راستاي اجراي تفاهم نامه موجود ميان سازمان نظام مهندسي معدن ايران و سازمان ملي استاندارد ايران، از سال 1390 تهيه استانداردهاي مرتبط با فعاليت‌هاي معدني توسط امور ضوابط فني و استانداردهاي سازمان نظام مهندسي معدن ايران آغاز شده است. در اين چارچوب استانداردهاي زير تا به حال تهيه شده است:
1-معادن زير زميني -پيشگيري و محافظت در برابر انفجار -سامانه هاي محافظت -قسمت 1- ساختار درهاي تهويه دولنگه اي ضد انفجاري
2- معادن زيرزميني- پيشگيري و محافظت در برابر انفجار- سامانه‌هاي محافظت- قسمت 2- حصارهاي آبي غير فعال
3-معادن زيرزميني- پيشگيري و محافظت در برابر انفجار- سامانه‌هاي محافظت- قسمت 4- سامانه‌هاي خاموش کننده خودکار رودهدرها
4- معادن زيرزميني- تجهيزات مورد استفاده در اتمسفرهاي داراي قابليت انفجار
5- معادن زيرزميني- پيشگيري و محافظت در انفجار- تجهيزات و سامانه‌هاي حفاظتي براي زهکشي گاز زغال
6- سنگ طبيعي- تعيين بار شکست در پين چال- روش‌هاي آزمون
7- آتمسفر انفجاري- جلوگيري از انفجار و محافظت در مقابل آن- قسمت2: مفاهيم اساسي و روش کار براي معدن‌کاري
8- ماشين‌ها و تاسيسات استخراج و فرآوري سنگ تزييني- الزامات ايمني دستگاه‌هاي سيم برش الماسه
9- زغال سنگ -طبقه بندي براساس رتبه
10- ماشين آلات و تجهيزات استخراج معادن و فراوري سنگ طبيعي-الزامات ايمتي براي قله برها