استانداردها – زبان مشترک جهان
 دنيايي را تصور کنيد که کارت اعتباري شما در هر دستگاه خودپردازي جاي نگيرد يا جايي که نتوانيد حتي با مراجعه به يک فروشگاه، لامپ مناسب چراغ خود را بيابيد. دنيايي بدون پيش شـماره‌هـاي تلفـن، کـدهاي کشوري و ارزي و دسترسي به اينترنت. چگونه ميدانيد مبدأ تماس شما از کجا بوده؟ يا اين که چگونـه بـه يک ناحيه مشخص برسيد؟ اگر استانداردها را نداشتيم ارتباط ميان مردم، ماشين‌ها، قطعـات و محصـولات فوق‌العاده دشوار ميشد.
مهم نيست به چه زباني صحبت ميکنيم يا ميخوانيم، به عنوان مثـال، نمادهـاي گرافيکـي اطلاعـات مهـم را سريع و به وضوح نشـان مـي دهنـد، اعـم از دسـتورالعمل مراقبـت و شستشـو در لبـاس‌هـا، علايـم تخليـه اضطراري يا دستورالعمل تجهيزات الکتريکي. اما اگر هر کسي نمادهاي متفاوتي را بـراي پيـامي مشـابه بـه کار ميبرد، هدف آنان برآورده نميشد! فناوري نيز براي برقراري ارتباط، نيازمند استانداردها اسـت. آيـا هرگـز انديشـيده‌ايـد چگونـه رايانـه شـما مدارک را به چاپگر يک سازنده ديگر ارسال ميکند؟ استانداردها قوانين و شـاخص‌هـاي مشـترکي بـراي کارکرد هماهنگ محصولات با يکديگر ارايه مي‌کنند. فرمت استاندارد فايل‌هايي مانند MPEG و  JPEG، ايـن امکان را فراهم مي‌نمايند تا با بهره‌گيري از فناوري شرکت‌هاي مختلف، فيلم‌ها، ويدئو و عکس‌هاي خـود را با خانواده و دوستان به اشتراک بگذاريد. حال تصور کنيد اگر واحد اندازه‌گيري اسـتاندارد وجـود نداشـت، سـفارش دادن محصـولات و قطعـات بـه تأمين کنندگان بين‌المللي تا چه اندازه دشوار مي‌شدند. "کوچک"، "متوسـط " و "بـزرگ " معـاني گونـاگوني براي افراد مختلف دارند. استانداردها نه تنهـا بـراي تجـا رت سـودمند هستند، بلکـه تعامـل مـردم سراسـر جهـان بـا يکـديگر را آسان ميکنند. استانداردهاي بين‌المللي کتيبه روزتاي* فناوري هستند. آن‌ها بـراي کـار کـردن بـي‌دغدغـه محصـولات و برقراري ارتباط آسان مردم ضروري به شمار مي‌آيند. زماني که استانداردها اجرا مي‌شوند، همـه چيـز بـه درستي پيش مي‌رود. اما اگر استفاده نشوند، بيدرنگ به عدم وجـود آن‌هـا پـي مـي‌بـريم. در جهـان بـدون استاندارد، فعاليت‌هاي روزمره و بديهي مانند تماس تلفني، گشت و گذار در اينترنت يا استفاده از کارت‌هاي اعتباري در هنگام سفر بسيار پيچيده‌تر و تقريباً غير ممکن خواهد شد.
ترجمه: فاطمه عرفانيان تقوايي، دفتر روابط عمومي و ارتباطات بين‌الملل سازمان ملي استاندارد ايران
*کتيبه روزتا: سنگ نبشته اي از دوران مصر باستان که در درک نوشتار هيروگليف ابزاري سودمند بوده است.