به تمام کساني که مهندسي را درک کردند، به تمام کساني که پلي ساختند از انتهاي بن بست کوچه ي رفاه تا بيکران، به تمام کساني که خود را شبانه روز وقف کردند تا همگان شبانه روزي روشن داشته باشند، به تمام کساني که لذتش را فهميدند نه آنان که تنها به نامش خوانده شدند...روز مهندس بر شما مبارک باد
هيات مديره سازمان نظام مهندسي معدن
جستجو در پايگاه
جستجو

امروز : يكشنبه 27 آبان 1397
دسترسي به سايت استانها
ورود به بانک‌هاي اطلاعاتي
کلمه کاربری
کلمه رمز


ثبت نام در پايگاه اعضاء

 بيرجند :خ طالقاني طالقاني 10 نبش فرعي اول و دوم دفتر نظام مهندسي معدن استان خراسان جنوبي
تلفن:-32235690-32237730 -056 تلفکس 0532235690
Email: skhorasan@ime.org.ir
نمايندگي شهرستان طبس : طبس شهرک استان قدس- بلوار گلستان -گلستان10 -انتهاي کوچه دفتر نمايندگي سازمان نظام مهندسي معدن - کد پستي 97197-17559           تلفن: 32835115-056    
                                                                          Email: ime.tabas@gmail.com
آدرس و تلفن سازمان استان