اخبار استان

آگهي برگزاري جلسه مجمع عمومي عادي سالانه (نوبت دوم)

نظام مهندسي معدن استان خراسان جنوبي

در تاريخ 97/3/31


قابل توجه اعضائ سازمان نظام مهندسي معدن : طبق مصوبه هيات مديره تعرفه هاي جديد طرحهاي اکتشافي  از ابتداي دي ماه سال جاري اجرا خواهد گرديد 

منابع آزمون صدور  پروانه اشتغال اعلام گرديد.

طبق مصوبات کميته برگزاري ازمون در خصوص تعداد سئوالات عمومي وتخصصي ومنابع آزمون به شرح ذيل اعلام گرديد:

دروس عمومي : قانون نظام مهندسي معدن وآئين نامه اجرائي آن -قانون معادن وآئين نامه اجرائي ان -امکانسنجي :راهنماي امکان سنجي پروژهاي معدني - آئين نامه ايمني معادن   و....


مسئولين فني محترم به استحضار مي رساند در خصوص موارد رعايت ايمني زير که جديدا" از سوي معاون محترم امور معادن و صنايع معدني سازمان صنعت ، معدن و تجارت اعلام شده است در معادني که مسئوليت داريد اقدام نماييد

  با عنايت به دستورالعملهاي نظام مهندسي معدن وتفاهم نامه انجام شده با سازمان صنعت معدن وتجارت استان مقررگرديده است منبعد تهيه کننده طرحها وگزارشات اکتشافي و معدني در جلسه کميته بررسي طرحها حضور يافته و تمام اجزاء و قسمتهاي طرح يا گزارش تهيه شده را ارائه ودفاع نمايند . لذا از کليه اعضاء محترم سازمان تقاضا مي گردد وفق مقررات و ضوابط مربوطه شخصاً اقدام به عقد قرارداد وتهيه طرحها وگزارشات مزبور نموده و از امضاء و تاييد طرحهاي از قبل تهيه شده خودداري نماييد بديهي است رعايت اين موضوع ضمن بالابردن کيفيت طرحها و گزارشات در حفظ جايگاه تخصصي و تجربه اعضاء موثر خواهد بود در ضمن در صورتيکه مشخص گردد عضو محترمي اقدام به تاييد وامضاء اينگونه طرحها و گزارشات نموده است علي رغم قبول مسئوليتهاي ناشي از تاييد آن در جوامع حقوقي مربوطه ، موضوع در سوابق نامبرده درج خواهد گرديد.قابل توجه کليه اعضاء محترم سازمان نظام مهندسي معدن
کليه دارندگان قرارداد مسئولين فني معادن و محدوده هاي اکتشافي موظف به ارائه گزارش ماهيانه و انجام تعهدات خود طبق مفاد قرارداد منعقده مي باشند بديهي است هر گونه تخطي از وظايف محوله و خصوصا عدم ارائه گزارش منظم ماهانه منبعد به شوراي انتظامي سازمان ارجاع وپيگيري مي گرددومسئوليت عواقب ناشي از آن بر عهده عضو خاطي مباشد.

آرشيو

 بيرجند :خ طالقاني طالقاني 10 نبش فرعي اول و دوم دفتر نظام مهندسي معدن استان خراسان جنوبي
تلفن:-32235690-32237730 -056 تلفکس 0532235690
Email: skhorasan@ime.org.ir
نمايندگي شهرستان طبس : طبس شهرک استان قدس- بلوار گلستان -گلستان10 -انتهاي کوچه دفتر نمايندگي سازمان نظام مهندسي معدن - کد پستي 97197-17559           تلفن: 32835115-056    
                                                                          Email: ime.tabas@gmail.com
آدرس و تلفن سازمان استان