امروز : يكشنبه 5 خرداد 1398

جلسه کميته سه جانبه ايمني مورخ 5/10/96 رأس ساعت 8:30 با حضور مهندس برهاني رئيس سازمان نظام مهندسي معدن استان سمنان، جناب آقاي مهندس جمشيدي رئيس بازرسي اداره کار استان و جناب آقايان مهندس صفري و مهندس واحدي به نمايندگي از سازمان صمت در محل سازمان نظام مهندسي معدن استان سمنان برگزار گرديد.

اين جلسه به منظور بررسي آخرين وضعيت ايمني در معادن استان تشکيل گرديد. نتيجه موضوعات مطرحه در اين جلسه به شرح ذيل مي باشد:

1-اجراي ارزيابي ريسک در معادن زيرزميني

2-ايجاد بانک اطلاعات ايمني معادن استان

3-بازديد از نمک هاي زيرزميني

4-الزام بکارگيري مسئول ايمني براي کليه واحدهاي معدني مطابق آيين نامه قانون معادن

5-آموزش بهره برداران معادن با عنوان آشنايي با قوانين کار معادن و نظام مهندسي و شرح وظايف کارفرما

6-پياده سازي نظامات ايمني

روابط عمومي سازمان نظام مهندسي معدن استان سمنان


آدرس سازمان استان سمنان :
سمنان -چهارراه شهرباني خيابان شهدا به سمت ميدان هفت تير بعد از کوچه شهداي سوم  
تلفن : 33345997-023               نمابر : 33345129-023                     semnan@ime.org.ir: ايميل
بازديدکنندگان سايت: 307993 نفر