به اطلاع مي رساند زيرکميته هاي اوليه بررسي گزارشات، طرح ها و نقشه هاي زمين شناسي و توپوگرافي در سازمان استان تشکيل گرديده است.از اين پس طراحان، گزارش نويسان و کارفرمايان محترم ،بايد 10 روز قبل از اتمام مهلت قانوني مدنظر براي تحويل گزارش يا طرح به سازمان صمت، طرح ها و گزارشات و نقشه هاي خود را جهت بررسي اوليه به سازمان نظام مهندسي معدن استان جهت بررسي اوليه تحويل نمايند. لازم به ذکر است اجراي اين امر به نفع اعضا و کارفرمايان محترم بوده و جهت ممانعت از اعلام نواقص و ارائه اصلاحيه خدمات ارجاعي ذکر شده برنامه ريزي شده است. همچنين متذکر مي گرددعواقب ناشي از عدم به موقع تحويل طرح ها و گزارشات به عهده و کارفرمايان محترم خواهد بود.  

آدرس سازمان : مشهد- بلوار دستغيب- دستغيب 35 (خيابان بيستون)- نبش بيستون 1- پلاک 36- طبقه دوم

تلفکس:05137653809 و 05137653819

Email : khorasan@ime.org.ir