جستجو

دسترسي به سايت استانها
ورود به بانک‌هاي اطلاعاتي
کلمه کاربری
کلمه رمز


ثبت نام در پايگاه اعضاء
امروز : جمعه 4 خرداد 1397

بازديدکنندگان سايت: 4436912 نفر
چهارشنبه 4/5/ 1391
ارکان سازمان نظام مهندسي معدن ايران
 ارکان سازمان در سطح کلي طبق آيين نامه اجرايي قانون تشکيل شده و در سطوح جزئي تر در سازمان مرکزي و سازمان استان ها طبق نظام نامه ها ودستورالعمل هاي مصوب شوراي مرکزي، تشکيل مي شود.
دروه فعلي(پنجم):
رييس سازمان: نادعلي اسماعيلي دهج

دبير اجرايي شوراي مرکزي: رضا بستامي

منشي شوراي مرکزي: اسماعيل توتونچي

اعضاي شوراي مرکزي: نادعلي اسماعيلي دهج- رضا بستامي- عباس دلالي اصفهاني- شيدا سيدي- سيدنعمت اله حقيقي- سيد رسول حسيني- شهرام مبصر- مجيداسماعيل گوهري- بهروز قادري- منوچهر رخ

مسئول دفتر رئيس سازمان: مهندس محرم نصيري
مدير صندوق مشترک: مهندس محمدباقر فرهاديان

مدير امور استان ها: مهندس حسين مدبرنيا
مدير امور آموزش: مهندس حسن مدني

مدير فناوري اطلاعات : مهندس الناز بلوري فرد

مدير امور روابط عمومي و بين الملل : مهندس فاطمه شالچيان
مسئول آموزش: مهندس مونا فرشچي

مسئول پژوهش: مهندس شيرين شيباني
مسئول امور رفاهي: ساره خلوصي
مسئول آمارو پروانه هاي اشتغال: سعيده ايواني مسئول امورمالي: سيمين بناي گلريزي مسئول هماهنگي استانها: مهندس بتول طاهريان مسئول انفورماتيک و سخت افزار و کارشناس فناوري اطلاعات: مهندس مسعود طاهري   مسئول کنترل و نظارت: نسيم اسلامدوست دوره  چهارم:
رييس سازمان و رييس شوراي مرکزي:  مهندس هرمز ناصرنيا
دبير اجرايي شوراي مرکزي: مهندس رضا بستامي
منشي شوراي مرکزي: مهندس اسماعيل توتونچي
اعضاي شوراي مرکزي: مهندس داريوش اسماعيل- مهندس نادعلي اسماعيلي دهج- مهندس رضا بستامي- مهندس اسماعيل توتونچي(منشي شورا)- مهندس عباس دلالي اصفهاني-  مهندس رسول سيدحسيني- مهندس داود شهرکي-  مهندس حسين عباس نيا-  مهندس محمدرضا کارگران بافقي- مهندس مجيد اسماعيلي گوهري- مهندس هرمزناصرنيا
مدير صندوق مشترک: مهندس محمدباقر فرهاديان
مدير امور استان ها: مهندس حسين مدبرنيا
مدير امور آموزش: مهندس حسن مدني
مسئول روابط عمومي و بين المللي : مهندس فاطمه شالچيان
مسئول فناوري اطلاعات : مهندس الناز بلوري فرد
مسئول امورمالي: سيمين بناي گلريزي
مسئول امور اداري: مهندس شيرين شيباني
مسئول بازرسي: مهندس جواد اسکندري
مسئول آموزش: مهندس مونا فرشچي
مسئول بخش کتاب: مهندس محرم نصيري
مسئول امور رفاهي: مهندس ساره خلوصي
بانکهاي مرتبط

آدرس سازمان مرکزي:
تهران - خيابان استاد نجات الهي- خيابان اراک - پلاک 60
کد پستي:   1598943713
تلفن:   88854656, 88854676, 88854686         نمابر:88854636
ايميل : imeo@ime.org.ir