جستجو

دسترسي به سايت استانها
ورود به بانک‌هاي اطلاعاتي
کلمه کاربری
کلمه رمز


ثبت نام در پايگاه اعضاء
امروز : يكشنبه 2 ارديبهشت 1397

بازديدکنندگان سايت: 4381885 نفر
الف- برنامه ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشي هاي قانون با جلب مشارکت سازمان استان ها و هماهنگي وزارت صنايع و معادن. ب- بررسي مسائل مشترک سازمان استانها و سازمان و تعيين خط مشي هاي کوتاه مدت ميان مدت و دراز مدت در چارچوب قانون و مقررات و مصوبات هيات عمومي و ابلاغ آنها.
پ- ايجاد زمينه هاي مناسب براي انجام وظايف ارکان سازمان از طريق مذاکره ،مشاوره و مکاتبه با مراجع ذيربط در امور برنامه ريزي مديريت اجرا و کنترل طرحهاي مربوط به فعاليتهاي معدني.
ت- حل و فصل اختلافات بين ارکان داخلي سازمان هاي استان يا بين سازمانهاي استان با يکديگر يا بين اعضاي سازمان هاي استان با سازمان خود از طريق داوري.
ث- همکاري با مرکز تحقيقاتي و علمي و آموزشي داخلي و خارجي و ارائه مشورتهاي لازم در زمينه تهيه مواد درسي و محتواي آموزش علوم و فنون مهندسي در سطوح مختلف به وزارتخانه هاي آموزش و پرورش و علوم ،تحقيقات و فناوري.
ج- همکاري با وزارت صنايع و معادن در زمينه تدوين اطلاعات مقررات معدني و استانداردهاي مربوط.
چ- همکاري با وزارت کار و امور اجتماعي در زمينه ارتقاي سطح مهارت کارگزان شاغل در فعاليتهاي معدني و تعيين استاندارد مهارت و کنترل آن.
ح- همکاري با سازمان حفاظت محيط زيست در مورد تدوين و اجراي مقررات و استانداردهاي زيست محيطي.
خ- تلاش در جهت جلب مشارکت و تشويق به سرمايه گذاري اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي در فعاليتهاي معدني.
د- جمع آوري کمکهاي داخلي و بين المللي جهت کمک به دستگاههاي مسئول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غيرمترقبه.
ذ- همکاري در برگزاري آزمون هاي تخصصي حرفه هاي مهندسي معدن و ارائه آموزش هاي تکميلي براي بهنگام نگاه داشتن دانش فني اعضا.
ر- حمايت اجتماعي از اعضاي سازمان استانها و دفاع از حيثيت و حقوق حقه آنها و همجنين دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف کنندگان محصولات توليدات و خدمات مهندسي در مشاغل مهندسي و حرفه هاي مهندسي معدن.
ز- مشارکت در برگزاري کنفرانس ها و گردهمائي هاي تخصصي و تبادل اطلاعات در داخل کشور و در سطح بين المللي.
ژ- تدوين دستورالعمل هاي تعيين صلاحيت و بررسي و تائيد پيشنهادهاي سازمان استانها درباره ظرفيت اشتغال حرفه هاي مهندسي معدن و بازنگري و اطلاح آنها به صورت ادواري و ارائه به وزارت صنايع و معادن جهت تصويب و ابلاغ.
س- ارائه گزارش عملکرد به هيات عمومي و وزير صنايع و معادن.
ش- بررسي و تأييد مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي با توجه به پيشنهادهاي سازمان استانها و پيشنهاد آن به وزارت صنايع و معادن جهت تصويب و همچنين بررسي مستمر پيشنهادات سازمان استانها در اين زمينه و انعکاس نظرات مناسب به وزارت مذکر.
ص- تهيه و تصويب نظام نامه داخلي نحوه اداره هيات عمومي و پيشنهاد آن به هيات عمومي جهت تصويب.
ض- تهيه و پيشنهاد نظام نامه نحوه تشکيل صندوق مشترک سازمان استانها و چگونگي اداره آن به هيات عمومي جهت تصويب
ط- تصويب برنامه و بودجه سالانه سازمان به پيشنهاد رئيس سازمان.
ظ- تعيين امضاهاي مجاز براي امضاي اوراق و اسناد مالي و تعهدآور و قراردادها.
ع- انتشار نشريه سازمان و ساير نشريات تخصصي.
غ- ارائه نظرات مشورتي سازمان به دولت و دستگاههاي اجرايي در زمينه برنامه هاي توسعه.
ف- تلاش براي عضويت سازمان در سازمانها و مجامع بين المللي ذيربط
ق- انجام هر نوع وظيفه ديگري که به موجب قانون و آيين نامه اجرايي و ساير مقررات و يا عرفا ضروري باشد.
تبصره 1- وظايف شوراي مرکزي در سطح کشور مانع از اقدام هيات مديره سازمانهاي استان در زمينه برخي از وظايف فوق که در مقياس استاني قابل انجام مي باشد،نخواهد بود.
تبصره 2- شورا مي تواند بخشي از وظايف و اختيارات خود را به رئيس سازمان تفويض نمايد.
 برگرفته از ماده 106 آيين نامه اجرايي نظام مهندسي معدن
بانکهاي مرتبط

آدرس سازمان مرکزي:
تهران - خيابان استاد نجات الهي- خيابان اراک - پلاک 60
کد پستي:   1598943713
تلفن:   88854656, 88854676, 88854686         نمابر:88854636
ايميل : imeo@ime.org.ir