اطلاعات آماری بانک معادن - جدول مقايسه شاخص وضعيت فعلي معدن

وضعيت فعلي معدن 

فعال 7174 
غير فعال 2287 
تعطيل موقت 321 
متروكه 168 
درحال تجهيز 449 
مجوز برداشت 308 
عدم انتخاب 1527 
جمع 12234