اطلاعات آماری بانک معادن - جدول مقايسه شاخص وضعيت فعلي معدن

وضعيت فعلي معدن 

فعال 7194 
غير فعال 2372 
تعطيل موقت 331 
متروكه 169 
درحال تجهيز 460 
مجوز برداشت 320 
عدم انتخاب 1594 
جمع 12440