اطلاعات آماری بانک معادن - جدول مقايسه شاخص وضعيت فعلي معدن

وضعيت فعلي معدن 

فعال 7131 
غير فعال 2375 
تعطيل موقت 321 
متروكه 167 
درحال تجهيز 449 
مجوز برداشت 305 
عدم انتخاب 1544 
جمع 12292