اطلاعات آماری بانک معادن - جدول مقايسه شاخص وضعيت فعلي معدن

وضعيت فعلي معدن 

فعال 7105 
غير فعال 2248 
تعطيل موقت 318 
متروكه 168 
درحال تجهيز 446 
مجوز برداشت 304 
عدم انتخاب 1537 
جمع 12126