اطلاعات آماری بانک معادن - جدول مقايسه شاخص وضعيت فعلي معدن

وضعيت فعلي معدن 

فعال 7102 
غير فعال 2223 
تعطيل موقت 310 
متروكه 161 
درحال تجهيز 444 
مجوز برداشت 292 
عدم انتخاب 1518 
جمع 12050