جناب آقای مهندس حميدرضا ضيايي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 900080

تاریخ ورود به سازمان : 28/4/1395