جناب آقای مهندس سيد مقداد سيد محمدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 900070

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1394