جناب آقای مهندس محمدحسن روحي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 900069

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1394