جناب آقای مهندس ناصر مختاري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42329

تاریخ ورود به سازمان : 7/2/1398