جناب آقای مهندس حامد نوروزي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42325

تاریخ ورود به سازمان : 21/1/1398