جناب آقای مهندس نيما باقرپور ولاشاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42316

تاریخ ورود به سازمان : 8/10/1397