سرکار خانم مهندس مريم آهنکوب

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42315

تاریخ ورود به سازمان : 12/7/1382
 


شماره پروانه: 80538
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/7/20
تاریخ پایان اعتبار: 1399/7/20
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3