جناب آقای مهندس پيمان احمدي شاپورآبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42313

تاریخ ورود به سازمان : 1/1/1382
 


شماره پروانه: 42313
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/10/18
تاریخ پایان اعتبار: 1398/10/18
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 1
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2