جناب آقای مهندس احسان ايزدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42311

تاریخ ورود به سازمان : 22/9/1397