جناب آقای مهندس حميدرضا منتظري نائيني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42310

تاریخ ورود به سازمان : 13/9/1397