جناب آقای مهندس افشين آبروي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42308

تاریخ ورود به سازمان : 15/7/1397