جناب آقای مهندس داوود افرازاسفنداراني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42307

تاریخ ورود به سازمان : 5/7/1397