جناب آقای مهندس علي عبداله نجف‌آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42304

تاریخ ورود به سازمان : 21/6/1397