جناب آقای مهندس حسين رحيمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42302

تاریخ ورود به سازمان : 14/6/1397