سرکار خانم مهندس حميده فخاري نژاد

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42301

تاریخ ورود به سازمان : 17/5/1397